Fokus på miljön - Aromdekor

Svanen

Svanen har eksistert siden 1989, og er Nordens offisielle miljømerking. I Sverige er det Miljømerking Sverige AB som følger opp dette arbeidet på vegner av myndighetene. Meningen med miljømerkingen er å hjelpe forbrukerne med å gjøre det rette valget for miljøet.

Slik blir kravene til?

Nordisk Miljømerking (NM) stiller krav innen et område, det kan være produksjon av en vare eller krav til at en tjeneste skal følge visse kriterier. Disse kravene stilles til produktet eller tjenesten i et livssyklus-perspektiv. Det betyr at man ser på miljøpåvirkningen fra en vare blir produsert til den ender opp som avfall. Ofte handler det om å stille krav til produkter som blir brukt av mange mennesker.

Inte alle produkter kan svanemerkes. Før NM avgjør om det skal stilles krav om svanemerking innen et spesielt område, gjør de grundig forarbeid. Her finner man ut om produktet utgjør et miljøproblem og om det er rom for forbedringer. NM vurderer også om svanemerking kan bidra til en produktutvikling som kan være med på å minke belastningen på miljøet.

De nordiske landene utvikler disse kravene sammen. I Sverige er det den Svenska Miljömärknings-nämnden som avgjør hvilke krav som skal ligge til grunn, deretter avgjør den Nordiske Miljømerkings-nemnden hvilke produktgrupper og krav som skal gjelde i hele Norden.

Arom-dekors produkter som är Svanenmärkta är;

AdProLine® Alkali Aid
– AdProLine® Brush Aid
– AdProLine® Surfactant
– AdProLine® Foam Surfactant

*Informasjon om svanen er hentet fra www.svanen.se

Kemikaliesvepet

Med start i projektet «Kemikaliesvepet» i början av 1990-talet tog Göteborgs miljöförvaltning fram kriterier för miljöanpassade bilvårdsprodukter och listat dessa. Naturskyddsföreningen har nu ansvaret för listorna och då hänger namnet med. Ambitionen nu, liksom då, är  att göra det enkelt för offentliga upphandlare och miljöansvariga på företag att köpa in bilvårdsprodukter där kemikalieinnehållet uppfyller strikta krav på miljö- och hälsofarlighet.

Arom-dekors produkter som är listade av Kemikaliesvepet är;

– AdProLine® Alkali Aid
– AdProLine® Brush Aid
– AdProLine® Kallvefttning Extra
– AdProLine® Krafttvätt
– AdProLine® Krafttvätt med vax
– AdProLine® Microavfettning

 

FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen), fd. REPA.

I Sverige har vi sedan 1994 haft producentansvar som innebär att företag som tillverkar, för in, fyller eller på annat sätt använder en förpackning* eller en förpackad vara på den svenska marknaden har en skyldighet att samla in och återvinna förpackningen.

Producentansvaret för förpackningar och tidningar innebär också att producenterna är skyldiga att rapportera in hur stor mängd förpackningar och tidningar de sätter på den svenska marknaden och hur de insamlade mängderna hanteras. Uppgifterna används för att kunna följa upp både nationella och EU-gemensamma mål.

Årlig avgift
Grundprincipen som producentansvaret bygger på kallas «Polluter Pays Principle» (PPP), det vill säga «förorenaren betalar». Principen innebär att den part som belastar miljön negativt måste betala tillbaka till miljön för den belastning man orsakar. Läs mer här.

Arom-dekor Kemi rapportera och betalar årligen in denna avgift baserad på mängden emballage vi använder under vår tillverkning.

Hold deg informert, abonnér på vårt nyhetsbrev