96 90 13 10             post@aromdekor.no

Event

Søk

Inloggad som:

Ny kund

Glemt passord

Angi e-postadressen din og klikk på "Send". Innloggingsopplysningene dine blir sendt til e-posten din.

Arom-dekors uppförandekod

Arom-dekor Kemi AB uppförandekoder grundar sig på våra värderingar och utgår från principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption enligt FNs Global Compacts tio principer och dess underliggande konventioner, deklarationer och riktlinjer. Uppförandekoden syftar till att säkerställa att våra leverantörer* har säkra arbetsvillkor, att anställda respekteras och behandlas med värdighet och att tillverkningsprocesser skermed hänsyn tagen till såväl yttre som inre miljö. 

*Leverantörer avser samtliga leverantörer och aktörer i värdekedjan.

 

Arom-dekors uppförandekoder tillsammans med våra värdeord ligger till grund för hur vi bedriver vår verksamhet och visar för både oss själva och omvärlden vad som kan förväntas av oss. Vi beskriver skyldigheter, lagar och krav som ger oss vägledning när vi står för etiska dilemman och hjälper oss att fatta bra beslut. 


Vi kräver att uppförandekod efterlevs

Arom-dekor kräver att alla leverantörer och arbetstagare ska arbeta i enlighet med principerna i uppförandekoden och följa alla tillämpliga lagar och förordningar. Oavsett position eller roll ska alla vi bidra till Arom-dekors långsiktiga framgång. Våra chefer har ett ansvar att föregå med gott exempel och omfattar även att säkerställa att sitt team tar till sig vår uppförandekod. 

 

Medarbetare på Arom-dekor ska slå larm vid misstanke om sådant som strider mot vår uppförandekod eller lagstiftning. I första hand rapporterar medarbetare till sin närmaste chef, men om detta inte är lämpligt finns även möjligheten att rapportera sina misstankar anonymt via arom-dekors system för visselblåsning

 

I händelse av att en anställd väljer att inte följa koden kan det leda till disciplinära åtgärder inklusive risk för uppsägning eller rättsliga åtgärder. Om en leverantör gör sig skyldig till allvarliga avvikelser eller vid upprepade tillfällen visar ovilja att göra förbättringar kan detta äventyra leverantörens affärsrelation med Arom-dekor och åtgärder kan vidtas.


Sammanfattning av vår uppförandekod

Affärsetik

 • Vi har nolltolerans mot mutor och korruption
 • Alla finanisella handlingar ska vara fullständiga och korrekta
 • Situationer som kan leda till intressekonflikt ska undvikas
 • Respektera konkurrenslagstiftningen 
 • Lagstiftning och principer för skattehantering ska alltid följas 

Mänskliga rättigheter

 • Vi stödjer och respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter 
 • Vi främjar mångfald och jämställdhet
 • Alla ska behandla anställda med respekt och värdighet
 • Vi har nolltolerans mot kränkningar och diskriminering
 • Vi accepterar inte tvångs- eller skuldarbete
 • Vi accepterar inte barnarbete 

Hälsa & säkerhet i arbete

 • Vi har nollvision för arbetsplatsolyckor 
 • Proaktivt arbeta för att skapa en olycksfri arbetsmiljö
 • Anställda ska ha relevant säkerhetsutbildning för sitt arbete
 • Anpassad och relevant skyddsutrustning 

MILJÖANSVAR

 • Vi prioriterar leverantörer som arbetar proaktivt och systematiskt för en hållbar miljö
 • Proaktivt arbeta för att kontinuerligt förbättra miljöarbete
 • Bedriva klimatarbete i linje med Parisavtalets 1,5 graders mål. 

Vårt verdigrunnlag

Arom-dekor er et foretag med sterke og tydelige verdier

Les mer